Przejdź do treści

UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE

(tylko dla podmiotów leczniczych)

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwagi na WYCZERPANIE SUMY GWARANCYJNEJ (ubezpieczenie nadwyżkowe) oraz szkody wynikłe z rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej w polisie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE)