Przejdź do treści

PRAWA PACJENTA

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do praw pacjenta objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli należą wyłącznie:
a) prawo do informacji o stanie zdrowia,
b) prawo do zachowania tajemnicy,
c) prawo do poszanowania godności i intymności,
d) prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza,
e) prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
f) prawo do opieki duszpasterskiej.

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW PACJENTA