Przejdź do treści

UBEZPIECZENIE OC
PRAKTYKI ZAWODOWEJ

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Jeśli wykonujesz działalność leczniczą musisz zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

Kto ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) podlegają z mocy prawa podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym zatem wszyscy lekarze dentyści, prowadzący działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład; 
 • oraz w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

  a także podmioty lecznicze, których organem rejestrowym jest Wojewoda.


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miały miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów  chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, ale tylko jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. 


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;

2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Rozporządzenie wprowadziło także wymaganą minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, tj. granicę finansowej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za skutki objęte umową ubezpieczenia, która wynosi w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy równowartość w złotych: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. 

WARTO POZNAĆ

ATUTY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC W ALLIANZ

W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Allianz obejmuje zakresem ochrony:

 • Szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, bez prawa TUiR Allianz Polska do roszczeń  regresowych
 • Szkody  wynikające z zabiegów wybielania zębów, wykonywanie licówek ceramicznych, koron itp.
 • Szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyrządzone bezpośrednio przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnika spółki cywilnej lub jawnej bądź partnera w spółce partnerskiej