Przejdź do treści

OCHRONA PRAWNA

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony prawnej Ubezpieczonego w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego, w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Ubezpieczonemu, w zakresie prawa pracy, w sprawach karnych, w sprawach umów oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi w niezbędnym zakresie poprzez refundację przez Ubezpieczyciela poniesionych kosztów z nią związanych.

Przedmiotem ubezpieczenia, do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia i w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia, są następujące koszty obrony:
1) koszty wynagrodzenia jednego Adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego,
2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego,
3) opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
4) koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania,
5) koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczający na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia,
6) koszty podróży ubezpieczającego w obie strony do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo Ubezpieczającego było obowiązkowe.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH