Przejdź do treści

UBEZPIECZENIE OC ZAWODÓW MEDYCZNYCH

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli wykonujesz zawód medyczny; jesteś lekarzem dentystą, który nie ma zarejestrowanej praktyki zawodowej w izbie lekarskiej, jesteś asystentką lub higienistką stomatologiczną możesz zawrzeć DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane jest osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilnoprawnej.

Co obejmuje ubezpieczenie OC dla osób wykonujących zawód medyczny?

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa (deliktowa lub kontraktowa) odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, w tym również za szkody
spowodowane w związku z niesieniem pierwszej pomocy medycznej, w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane nieumyślnie, w tym również powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
W wyżej wymienionym zakresie ubezpieczeniem objęte są również szkody wynikające z uchybienia prawom pacjenta, braku zachowania tajemnicy lekarskiej, przeniesienia chorób zakaźnych.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY