Przejdź do treści

Do wykonywania jakich czynności uprawniona jest higienistka stomatologiczna?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny winna legitymować się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Bezwzględnie zawód higienistki stomatologicznej wpisuje się w tę definicję.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA to osoba, która:
1) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie higienistka stomatologiczna lub
2) Ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub
3) ukończyła studia wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie higieny dentystycznej, obejmujące conajmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata.


Jeśli nie nabyłeś/-aś powyższych kwalifikacji nie jesteś uprawniona/-y do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej.

W polskim ustawodawstwie brak jest obecnie aktu prawnego w sposób bezpośredni regulującego zakres uprawnień zawodowych osoby wykonującej zawód higienistki stomatologicznej. Jednak zakres tych uprawnień i sposób ich wykonywania wynika z regulacji prawnych określających podstawę programową kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej, która uwzględnia ogólne cele i zadania oraz efekty kształcenia zawodowego.

Ministerstwo Zdrowia w swoim komunikacie zwróciło uwagę, że „o ile efekty kształcenia w nowej podstawie programowej MEN faktycznie zostały opisane inaczej, to jednak nie jest to równoznaczne z nadaniem nowych uprawnień higienistkom stomatologicznym. Higienistki stomatologiczne, jako personel pomocniczy, czyli personel wykonujący zadania zawodowe na zlecenie i we współpracy z lekarzem dentystą, co należy rozumieć również – pod nadzorem lekarza dentysty.

Zlecenie przez lekarza udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego, do którego uprawniona jest higienistka stomatologiczna i nadzór nad jego przeprowadzeniem, rozumiany jako „bezpośrednio obecny na miejscu” powinny być stwierdzone w dokumentacji medycznej.