Przejdź do treści

CZĘSTE PYTANIA DOT.
UBEZPIECZENIA OC

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) podlegają z mocy prawa podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym zatem wszyscy lekarze dentyści, prowadzący działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład; 
 • oraz w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

  a także podmioty lecznicze, których organem rejestrowym jest Wojewoda.

  JEŚLI JESTEŚ LEKARZEM DENTYSTĄ, KTÓRY JESZCZE NIE ZAŁOŻYŁ WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI, PRACUJESZ NA UMOWIE O PRACĘ LUB JESTEŚ ASYSTENTKĄ, HIGIENISTKĄ – MOŻESZ WYKUPIĆ DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC- TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miały miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów  chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, ale tylko jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dodatkowo w ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Allianz obejmuje zakresem ochrony:

 • Szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyrządzone bezpośrednio przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnika spółki cywilnej lub jawnej bądź partnera w spółce partnerskiej
 • Szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, bez prawa TUiR Allianz Polska do roszczeń  regresowych
 • Szkody  wynikające z zabiegów wybielania zębów, wykonywanie licówek ceramicznych, koron itp.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;

2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Tak, jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC możesz rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia i objąć ochroną szkody, które nie będą mogły być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. W zależności od rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o:

 • ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • ekspozycję zawodową,
 • ochronę prawną,
 • zabiegi rewitalizacji skóry,
 • naruszenie praw pacjenta,
 • ubezpieczenie nadwyżkowe 

  Sprawdź możliwości dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej TUTAJ

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. 

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej wprowadziło także wymaganą minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, tj. granicę finansowej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za skutki objęte umową ubezpieczenia, która wynosi w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy równowartość w złotych: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Tak, jeśli prowadzisz podmiot leczniczy możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową wykupując tzw ubezpieczenie nadwyżkowe. Objęta będzie wtedy odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwagi na WYCZERPANIE SUMY GWARANCYJNEJ (ubezpieczenie nadwyżkowe) oraz szkody wynikłe z rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej w polisie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE)